ANMODNING
OM AFHOLDELSE AF HEGNSYN
(se vejledningen)Til

Hegnsynet i ____________________________________ Kommune
 
 
 

1. Undertegnede (klager):

(Navn) __________________________________________________________________

(Adresse) ________________________________________________________________

ejer af ejendommen

matrikelnummer/numre: _____________________________________________________

beliggende: _______________________________________________________________

anmoder herved om afholdelse af hegnsynsforretning på ovennævnte ejendom.

Eventuel lejer/forpagter: _____________________________________________________
 
 

2. Modparten (indklagede):

(Navn) ___________________________________________________________________

(Adresse) _________________________________________________________________

som ejer af naboejendommen

beliggende: ________________________________________________________________

Eventuel lejer/forpagter: ______________________________________________________
 
 

3. Sagsfremstilling:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 
 

4. Klagers påstand:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 
 

5. Dokumenter der fremlægges:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 
 
 
 

Dato: __________

Klagers underskrift: ________________________

                               ________________________
 

 

FORMULAR AF
BENDT BERG
KONSULENTVIRKSOMHED
 
 
 
 
 
 


VEJLEDNING:Hegnsynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:

Hegnslovens § 1, § 11 og § 19, stk. 2-4.

Hegnsynet kan kun behandle ovennævnte nabotvister, såfremt du fremsætter skriftlig anmodning herom. Efter hegnslovens § 34, stk. 2, har en grundejer, der vil klage til hegnsynet, pligt til at fremkomme med de under punkt 1-5 nævnte oplysninger. Hegnssagen kan ikke behandles, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger.

Til formularens enkelte punkter:

1.  Efter hegnsloven kan en hegnssag ved hegnsynet i almindelighed kun rejses af grundejere. Ejes ejendommen af flere personer, skal samtlige ejere underskrive anmodningen, eller der skal vedlægges fuldmagt. Ejerforholdet fremgår af ejendommens skøde. Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en hegnssag ved hegnsynet. Lejer/forpagter skal dog indkaldes til hegnsynsforretningen.

Hegnslovens § 50 og § 34, stk. 3.
 

2.  Under dette punkt skal du fremkomme med oplysninger om ejeren/ejerne af naboejendommen, som skal indkaldes til hegnsynsforretningen. Tilsvarende skal naboejendommens lejer/forpagter indkaldes til hegnsynsforretningen.

Hegnslovens § 34, stk. 2 og 3.
 

3.  Under dette punkt skal du give en beskrivelse af de forhold, som du ønsker, hegnsynet skal bedømme. Du skal kort gøre rede for, hvad du er uenig med din nabo om.

Hegnslovens § 34, stk. 2.
 

4.  Klagers påstand i sagen er det resultat, som du ønsker at opnå ved hegnsynsforretningen. Under dette punkt skal du derfor anføre, hvad du vil have hegnsynets hjælp til at opnå.

Hegnslovens § 34, stk. 2.
 

5.  Gælder der servitutter, lokalplan, fredningskendelse eller regler i særlovgivningen med særlige bestemmelser om hegnsforholdene på din ejendom og naboejendommen, skal du fremlægge dokumentation herfor under hegnssagen. Under dette punkt skal du anføre de særlige hegnsbestemmelser, og en kopi af bestemmelserne skal vedlægges denne anmodning om afholdelse af hegnsyn. Tilsvarende gælder, såfremt du vil påberåbe dig kort, skitser eller lignende.

Tinglyste servitutter fremgår af tingbogen hos Tinglysningsretten, se www.tinglysning.dk. Offentlige hegnsregler kan oplyses af kommunen.

Hegnslovens § 5 og § 6.