DIGITAL KOMMUNIKATION I HEGNSSAGER
af fhv. universitetslektor og advokat Bendt Berg
 

1. GRUNDLAGET

Lov nr. 528 af 11.6.2012 om Offentlig Digital Post giver offentlige myndigheder ret til at sende offentlig digital post til borgere og virksomheder via de leverandører, der har en godkendt løsning. Loven giver samtidig borgere og virksomheder pligt til at være tilmeldt en postkasse, der er godkendt til at modtage offentlig digital post (e-Boks, borger.dk og virk.dk.)

De offentlige myndigheder, der er omfattet af loven, er udtømmende opregnet i bekendtgørelse nr. 1078 af 3.10.2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post, Bilag 1a.

Hegnsynet er ikke opregnet i bilaget. Hegnsynet er således ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post. Da hegnsynets sekretariat henhører under hegnsynet som myndighed og ikke er en funktion under den kommunale enhedsforvaltning, er den kommunikation, som udføres af hegnsynets sekretariat heller ikke omfattet. Se nærmere Kommenteret Hegnslov, side 247 f. om sekretariatets retlige status.

Lov om Offentlig Digital Post gælder ikke for domstolene. Reglerne om digital kommunikation til retten findes i retsplejeloven. Domstolsstyrelsen har i december 2014 udsendt retningslinier for brug af e-mail. Retsplejelovens regler gælder for hegnssager, hvor hegnsloven direkte henviser til retsplejeloven, og hvor principper fra retsplejen efter praksis finder anvendelse. Hegnssager indeholder ingen fortrolige oplysninger.

Ved anvendelse af reglerne skal hegnsynet være opmærksom på, at hegnssager er partstvister, og at hegnsynenes administration skal indrettes under hensyn til dette forhold. Der kan ikke uden videre etableres en praksis ud over hegnslovens regler.

Efter den eksisterende praksis varetages hegnsynets sekretariatsforretninger af kommunerne. Begæringen indgives til og indkaldelse mv. sker gennem sekretariatet, hvilket er en fravigelse fra reglerne i hegnslovens § 34. Denne fravigelse hviler på en lang og fast administrativ praksis, som er omtalt i flere byretsdomme. Se Kommenteret Hegnslov, side 290.

Der foreligger ingen afgørelser vedrørende anvendelsen af digital kommunikation i hegnssager. I NaturErhvervstyrelsens skrivelse af 2.3.2015 (sagsnr.: 15-6071-000001) er der imidlertid givet nogle retningslinier for anvendelsen af digital post.*
 

2. BEGÆRINGEN (REKVISITIONEN)

Hegnslovens § 34 indeholder krav om skriftlighed. Ministeriet har tidligere tilkendegivet, at kravet om skriftlighed indebærer, at anmodningen om hegnsyn skal indgives skriftligt i fysisk form (papir). Denne forståelse er efter lov om Offentlig Digital Post, bemærkningerne til lovforslaget, næppe længere gældende, hvilket også fremgår af ministeriets ovennævnte skrivelse.

Der skal imidlertid være en klar lovhjemmel for at kunne stille krav om, at grundejere, der henvender sig til hegnsynet, skal anvende digital kommunikation. En sådan lovhjemmel findes ikke. Hegnsynet og kommunen kan dog opfordre grundejerne til at anvende elektronisk kommunikation. Se Kommenteret Hegnslov, side 267-268.

Begæringen kan derfor som hidtil fremsendes i fysisk form (papir) til hegnsynets sekretariat eller begæringen kan fremsendes elektronisk ved at anvende digital post eller almindelig mail. Ved elektronisk fremsendelse sendes begæringen til kommunen, men henvendelsen skal stiles til hegnsynet.
 

3. FORKYNDELSE AF BEGÆRINGEN OG INDKALDELSEN

Proceduren ved indkaldelsen til hegnsynsforretning er beskrevet i hegnslovens § 34, stk. 4, der henviser til retsplejelovens regler om forkyndelse.

Det er en klar regel, at klagers begæring med indkaldelsen til besigtigelses- og forhandlingsmøde skal forkyndes for indklagede, se Kommenteret Hegnslov, side 290-291.

Efter retsplejelovens § 155 kan brevforkyndelse, postforkyndelse og stævningsmandsforkyndelse fortsat anvendes. I hegnssager kan derfor som hidtil anvendes anbefalet brev eller brev med afleveringsattest.

Efter retsplejelovens § 154a, stk. 1, nr. 2, kan digital kommunikation kan anvendes, hvis der er tale om en meddelelse, der skal forkyndes efter retsplejelovens § 155.

Reglerne om digital forkyndelse findes i retsplejelovens § 155, stk. 1, nr. 2 og 3, som er trådt i kraft 1. januar 2015, se nærmere Domstolsstyrelsens retningslinier for brug af e-mail, oktober 2015, side 8.

Efter § 155, stk. 1, nr. 2, kan en meddelelse forkyndes ved digital fremsendelse, hvis adressaten bekræfter modtagelsen. Dette betegnes som digital forkyndelse.

Hvis indklagede i en hegnssag vil bekræfte modtagelse af en meddelelse, som forkyndes digitalt, skal indklagedes svarmail sendes fra indklagedes digitale postkasse. Indklagede kan ikke anvende almindelig mail til at bekræfte modtagelsen. Indklagede kan printe den fremsendte meddelelse ud, underskrive den, og returnere med den til hegnsynet i almindeligt brev. Det er ikke nok at skanne den underskrevne meddelelse og sende den til hegnsynet.

Efter § 155, stk. 1, nr. 3, kan en meddelelse forkyndes ved, at meddelelsen gøres tilgængelig for modtageren i en digital postkasse, der anvendes til sikker digital kommunikation. Dette betegnes som forenklet digital forkyndelse. Bestemmelsen kan imidtertid ikke anvendes, da den forudsætter en funktionalitet i den digitale postkasse, som automatisk giver besked, når meddelelsen åbnes. Den funktionalitet er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt. Forenklet digital forkyndelse kan derfor ikke i øjeblikket anvendes i hegnssager.

Det er i givet fald domstolenes opgave at tage stilling til, om en meddelelse må anses at være kommet frem til indklagede. Ansvaret for forsendelsen påhviler derimod til enhver tid hegnsynet, når sekretariatet har sendt meddelelsen.
 

4. ANDEN DIGITAL KOMMUNIKATION

Hegnsloven forudsætter, at indklagede svarer i sagen, og at det sker på forhandlings- og besigtigelsesmødet. Indklagede kan imidlertid vælge at svare skriftligt til hegnsynets sekretariat. Indklagede kan vælge at svare med almindelig korrespondance eller via sin digitale postkasse. Da hegnssagen er en partsproces, er det imidlertid vigtigt, at klager modtager kopi af indklagedes svar. Det er indklagedes ansvar, at almindelig post og digital post kommer frem til modtageren. Det er ikke muligt p.t. at sende breve mellem borgerne via den digitale postkasse.

Almindelig mail anvendes i praksis af flere kommunale sekretariater, bl.a. til at fremskaffe supplerende oplysninger til begæringen. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af korrespondancen, at det er hegnsynet som myndighed og ikke kommunen, der er afsender. Der er eksempler på problemer med identifikation mv. ved anvendelsen af almindelig mail.

Det er ikke i hegnsloven forudsat, at der kan finde yderligere skriftveksling eller korrespondance sted i hegnssager, se Kommenteret Hegnslov, side 286. Hegnsynets sagsbehandling foregår altid i et møde, hvor hegnssagens parter er til stede. For ud for møderne er det alene sekretariatets opgave at forberede sagen, se Kommenteret Hegnslov, side 247. Efter hegnssagens afslutning er der ikke hjemmel til, at hegnsynet eller sekretariatet korresponderer med sagens parter om afgørelsen, se Kommenteret Hegnslov, side 339-340.
 

5. KENDELSEN

Hegnslovens § 40 stiller en række krav til udsendelse af hegnsynets kendelse.

Efter bestemmelsens stk. 1, skal hegnssagens parter have tilsendt en udskrift af forliget eller kendelsen. Bestemmelsens stk. 2 indeholder en regel om, at hegnsynets kendelse skal sendes til hegnssagens parter med anbefalet brev, hvis parterne ikke overværer kendelsens afsigelse. I praksis anvendes ofte afleveringsattest, se nærmere Kommenteret Hegnslov, side 341.

Bestemmelsen i hegnslovens § 40 indeholder ingen henvisning til retsplejelovens regler.

Det må derfor efter ministeriets skrivelse fortsat anses som et krav, at hegnsynets kendelse tilsendes parterne skriftligt i papir. Digital post kan således ikke anvendes til udsendelse af hegnsynets kendelse.

* Skrivelsen er refereret på hegnsloven.dkunder Administrativ praksis.

07.03.2016